Bước 1: Các bạn click vào icon OneDrive để mở OneDrive Business

Bạn sẽ thấy đường URL là https://xxx.my.sharepoint.com/personal/xxx/_layouts/15/onedrive.aspx

Bước 2: Bạn sửa đoạn onedrive.aspx thành storman.aspx